You are here:   Kursuse eesmärgid
Register   |  Login

E-äri kursuse eesmärgid

Minimize

 Aine lühikirjeldus

 

Ettevõttedigitaalne strateegia. E-äri standardid. Ettevõtte ärimudel ja E-kommerts. Äripotsesside mõõtmine. Tasakaalustatud tulemuskaart.  B2B ja B2C äri mudelid. On- line turundus, varude juhtimine. Elektroonilise äri mudelid (E-pood, avatud kataloog, e-ladu, e-turg, e-oksjon. E-kogukonnad (sh bloggid)).

 Õppeaine vormi lühikirjeldus:

Loenguid : 20t,

e-õpe : 40t,

iseseisev töö: 100t.

Õpiväljundid

Pärast kursuse läbimist üliõpilased oskavad:

  • Töötada välja ettevõtte digitaalset strateegiat
  • Äriprotsesse modelleerida ja dokumenteerida
  • Äriprotsesside efektiivsust mõõta
  • Äriprotsesse arendada
  • Äriprotsesse automatiseerida
  • Elektroonseid dokumente juurutada
  • Kasutada olemasolevaid teenuseid efektiivselt oma äriprotsessides

Hindamismeetodid

Tööde / eksamite nimetused

Kuupäev / nädal

Osakaal

     

Grupitöö: Kodutöö - 3 inimest, Esitada kirjalikult, ettekanne tunnis. Kodutöö esitlust arvestatakse hindamisel.
Üks peamiseid viise e-äri praktilise poole õppimiseks on case study’de uurimine ja analüüsimine. Tegeliku elluviidud projekti põhjal saab kõige paremini aru teoreetiliste kontseptsioonide rakendamise võimalustest. Antud kodutöö eesmärgiks on tegeliku eduka internetimarketingi ettevõtte analüüs. Selle käigus peaksid üliõpilased aru saama, millised probleemid seisavad ühe või teise organisatsiooni ees ja kuidas on neid praktikas otsustatud lahendada.
Ülesande püstitus: iga grupp peaks endale valima ühe edukalt e-äris tegutseva ettevõtte ja tutvustama põhjalikult selle firma kogemust, strateegiaid, edukust. Alginformatsiooni ja näiteid leiate kursuse käigus ja kindlasti ka mujalt.


03.12.11

50%

Artikli analüüs: Esitada kirjalikult, arutelu (oma töö lühitutvustus) tunnis. Maksimumpunktide saamiseks on vajalik seminaril kohal viibida

Artikli analüüsiks palun valida üks võõrkeelne teadusartikkel pikkusega minimaalselt 7 lk. Artikkel peab olema internetimarketingi või e-kaubanduse teemaline, selliste teemade puhul ei tohiks materjali vähesuse üle küll kurta. Igati soovitav on, kui leiate artikli, kus saate siduda uuritavat teemat kas siis oma põhitööga või lõputööga.

Artiklist tuleb teha eestikeelne sisukokkuvõte koos omapoolse hinnangu ja seisukohavõttudega artiklis käsitletud probleemide kohta.
Artikli analüüs peaks kindlasti katma alljärgnevad teemad:
• Mis on artikli põhiteema, küsimus või probleem
• Mis on autori sõnum/seisukoht
• Millist argumentatsiooni ja arutluskäiku autor kasutab
• Millist tõendusmaterjali (andmed jne) artiklis kasutatakse
• Kuidas sobitub artikkel teie seniste kogemuste ja teadmistega (mh. e-äri kursusega)?
• Milline on teie reaktsioon autori seisukohavõttudele, kas järeldused on loogilised ja põhjendatud, üldkehtivad?
• Kas artikli probleemistik on aktuaalne ka Eestis?
• Kuidas võiks/peaks artikli uurimisvaldkonda edasi uurima?
Artikli valimisel peaksid olema kriteeriumiteks eelkõige artikli huvitavus, kaasaegsus ja seotus teemaga. Kui kahtlete valitud artikli sobivuses, võite meili teel minu poole pöörduda ja nõu küsida. Kokkuvõtte maht peaks olema minimaalselt 3 lk (Times New Roman 12 pt, 1,5 reavahe jne), lisaks tiitelleht.


03.12.11

20%

Eksam: Eksam valikvastustega testi vormis

03.12.11

30%

 

Õppetöös osalemise ja eksamile/arvestusele pääsemise nõuded

Igas hinde alapunktis (projekt, referaat, test) peab saama vähemalt 50% punktidest. Osavõtjate arv ei ole piiratud.

Iseseisva töö nõuded

  1. Juhtumi analüüs.

Üks peamiseid viise e-äri praktilise poole õppimiseks on case study’de uurimine ja analüüsimine. Tegeliku elluviidud projekti põhjal saab kõige paremini aru teoreetiliste kontseptsioonide rakendamise võimalustest. Antud kodutöö eesmärgiks on tegeliku eduka internetimarketingi ettevõtte analüüs. Selle käigus peaksid üliõpilased aru saama, millised probleemid seisavad ühe või teise organisatsiooni ees ja kuidas on neid praktikas otsustatud lahendada.
Ülesande püstitus: iga grupp peaks endale valima ühe edukalt e-äris tegutseva ettevõtte ja tutvustama põhjalikult selle firma kogemust, strateegiaid, edukust. Alginformatsiooni ja näiteid leiate kursuse käigus ja kindlasti ka mujalt.

  1. Artikli referaat.

 Artiklist tuleb teha eestikeelne sisukokkuvõte koos omapoolse hinnangu ja seisukohavõttudega artiklis käsitletud probleemide kohta.
Artikli analüüs peaks kindlasti katma alljärgnevad teemad:
• Mis on artikli põhiteema, küsimus või probleem
• Mis on autori sõnum/seisukoht
• Millist argumentatsiooni ja arutluskäiku autor kasutab
• Millist tõendusmaterjali (andmed jne) artiklis kasutatakse
• Kuidas sobitub artikkel teie seniste kogemuste ja teadmistega (mh. e-äri kursusega)?
• Milline on teie reaktsioon autori seisukohavõttudele, kas järeldused on loogilised ja põhjendatud, üldkehtivad?
• Kas artikli probleemistik on aktuaalne ka Eestis?
• Kuidas võiks/peaks artikli uurimisvaldkonda edasi uurima?
Artikli valimisel peaksid olema kriteeriumiteks eelkõige artikli huvitavus, kaasaegsus ja seotus teemaga. Kui kahtlete valitud artikli sobivuses, võite meili teel minu poole pöörduda ja nõu küsida. Kokkuvõtte maht peaks olema minimaalselt 3 lk (Times New Roman 12 pt, 1,5 reavahe jne), lisaks tiitelleht.

Informatsioon kursuse sisu kohta, kursuse jaotumine teemade kaupa sh kontakttundide ajad

Loengu kuupäev / nädal

Teema, sisu lühikirjeldus

Kirjandus / ettevalmistus

18.09.11

Ettevõtte digitaalse strateegia väljatöötamine. Moore seadus. Metcalfe-I seadus. Murrangu seadus. Ettevõtte ärimudel ja elektronkaubanduse mudelid. Virtuaalne turg. E-kommertsi baastehnoloogiad. Ray Kurzwail. Evolutsiooniline majandus. E-arve

 
 

E-äri standardid. UBL 2.0, NES 2. XML ja XML lahendused. DTD, XML schema, XSL ja XPATH.

 

02.10.11

Ettevõtte ärimudel ja E-kommerts. E-kommertsi mudelite rakendamine ettevõtte efektiivsuse tõstmiseks lähtudes ettevõtte strateegilistest eesmärkidest.

 
 

Teenustele orienteeritud arhitektuurid. Äri agiilsus ja IT agiilsus.Teenuse kirjeldamine – WSDL (veebi teenuse kirjelduse keel).

 
     

16.10.11

Äripotsesside mõõtmine. Tasakaalustatud tulemuskaart.

 
     

13.11.11

B2B lahenduste loomine. Äriprotsesside modelleerimine. Äriprotsesside juhtimise süsteemid

 
 

Elektrooniline äri. B2B ja B2C äri mudelid. On- line turundus, varude juhtimine. Elektroonilise äri mudelid (E-pood, avatud kataloog, e-ladu, e-turg, e-oksjon. E-kogukonnad (sh bloggid)).

 
     
     

27.11.11

Kodutöö esitamise ja analüüsi seminar

 

 

Programmi koostaja :Enn Õunapuu