Praktikumid

Harjutustundide ja kodutööde tulemused: IDU0010_tulemused 

PS: Iga praktikumi iseseisva töö teostamisega on võimalik teenida kuni 3 lisapunkti. Igal praktikumil on olemas harjutuse kuupäev. Praktikumite tulemuste esitamiseks on aega 7 päeva.  Praktikumid kontrollitakse reedetii ja tulemuste arvestamiseks saatke emaili õppejõule.  (nt. 1 praktikumi kuupäev 07.09 ja tulemuste kontroll on 14.09; 2 praktikumi kuupäev on 14.09 ja tulemuste kontrolli kuupäev on 21.09) Juhul kui praktikum on esitatud hiljem õpejõud kontrollib need järgmisel tulemuste kontrolli kuupäeval..

1. praktikum - sissejuhatus (teostada enne järgmist harjutustunni)

Sissejuhatava harjutustunni materjalid leiate: IDU0010_H01.pdf.

Tunni ülesande vastus salvestage palun tekstifaili ning saatke e-mailiga: eduard.sevtsenko@ttu.ee . Palun lisage faili ka oma nimi ja matriklinumber. Sisuka vastuse eest saab 3 boonuspunkti.

2. praktikum - SQL meeldetuletus (teostada enne järgmist harjutustunni)

Introduction to SQL video

Tunnis tutvume Microsoft SQL Serveri töövahenditega ning kirjutame mälu värskendamiseks SQL-päringuid. Vaatleme ka mõningaid andmelao disaini tehnikaid, mida läheb tarvis järgmistel tundidel.

Tunni materjalid on failis: IDU0010_H02.pdf

Õppenäitena kasutatava AdventureWorks andmebaasi struktuuri kirjeldab järgmine diagramm.ja väljade kirjelduse on antud järgmises tabelisPraktikumi iseseisva läbimise plaan

 • Logige õppeserverisse sisse ning looge ühendus andmebaasiga
 • Proovige, kas Teil õnnestub teha lihtsaid päringuid AdventureWorks baasist ( a-la SELECT * FROM Sales.Store
 • Vaadake läbi materjali lõpus olev õppevideo, mis tutvustab SQL Management Studio kasutamist ning lihtsamaid SQL päringute elemente
 • Proovige lahendada harjutus 2. Algajatel on mõistlik teha seda mitmes etapis:
  • Koostage päring, mis näitab tulemuses kahte veergu: riigi kood ja tellimuse summa (vihje: tablid tuleb JOINiga kokku ühendada).
  • Täiendage seda päringut, et summad oleksid grupeeritud riikide lõikes kokku.
  • Lisage päringusse avaldis, mis CASE-WHEN lausega teisendab riigikoodid ülesandes etteantud kujule.
  • Salvestage päring vaateks (CREATE VIEW ...), vaadet saab luua oma andmebaasi.
   • Üle mitme andmebaasi päringud kirjutades saab tabeli nime ette lisada andmebaasi nime. Nt. SELECT * FROM AdventureWorks.Sales.Store
   • Soovitav on tabelite nimedes kasutada aliaseid, mis teeb JOIN-tingimuste kirjutamise mugavamaks:  SELECT * FROM AdventureWorks.Sales.Store AS S
   • MSSQL ei armasta vaates XML-veergusid. Seega kui  SELECT * FROM Sales.Store ei õnnestu vaateks salvestada, asendage tärn * (st. kõik väljad) väljade loeteluga:  SELECT CustomerID, Name FROM Sales.Store
 • Kui "lihtne" versioon töötab, lahendage harjutus 2 viisil, kus teisendusreeglid ei oleks päringusse sisse kodeeritud (CASE-WHEN), vaid neid saaks seadistada eraldi tabeli kaudu:
  • Disainige oma andmebaasis kahe veeruga tabel. Salvestamisel ärge unustage primaarvõtit.
  • Avage tabel ning lisage sinna lk 6 toodud teisendusreeglid.
  • Muutke päringut (soovitav teha eraldi vaade), kus otsite SalesTerritory tabelist tuleva riigikoodi põhjal üles teisendustabelist vaste. Vihjeks: tabelite ühendamisel kasutada LEFT JOINi, et tulemuses kajastuks ka riigid, mille kohta teisendusreegel on lisamata.
 • Proovige lahendada harjutus 4
 • Vihjeks - otsige AdventureWorks andmebaasi diagrammilt, milliste tabelite põhjal saab päringu kirjutada.

Mõlema ülesande vastus salvestada AdventureWorks2012 andmebaasi vaatena (view) kujul: vaate nimi_Nimi_Perekonnnanimi.Testimiseks:  SELECT * FROM vaatenimiKui valmis, salvestage vaate AndventureWorks2012 andmebaasi, kujul vaate nimi_Nimi_Perekonnanimi. Küsimuste-murede korral küsige julgesti harjutustunnil või saatke mulle e-mail.

Kui tabelite ühendamisel tekib COLLATIONi ühildumise viga, tuleb JOIN-tingimuses määrata kasutatav kodeering ilmutatud kujul:

SELECT *FROM Kliendid K

 INNER JOIN Tellimused T ON  K.kliendikood COLLATE Estonian_CI_AS =  T.kliendikood COLLATE Estonian_CI_AS

3. praktikum - Dimensionaalne modelleerimine (teostada enne järgmist harjutustunni)

Tunnis harjutame dimensiooni- ja faktitabeli disainimist, lähteandmeid koostava päringu koostamist ning andmeaida tabelite täitmist.Materjalid on failis:IDU0010_H03.pdf  (oluliselt täiendatud 18.09).

Kui valmis, salvestage vaated ja tabelid AndventureWorks2012 andmebaasi, kujul vaate nimi_Nimi_Perekonnanimi. Küsimuste-murede korral küsige julgesti harjutustunnil või saatke mulle e-mail.

Õppenäitena kasutatava AdventureWorks andmebaasi struktuuri kirjeldab järgmine diagramm.

Preparation of Product Dimension Video

Sales fact video

4. praktikum - Dimensionaalse andmemudeli koostamine

Tunnis harjutame rühmatööna erinevate valdkondade tarbeks dimensionaalse andmemudeli koostamist. Materjalid on failis: IDU0010_H04.pdf

Kui valmis, salvestage andmemudeli jpg failina (lisage ka originaal formaadis faili),  lisage kirjeldused vastavalt juhendile ja saatke emailie eduard.sevtsenko@ttu.ee  Küsimuste-murede korral küsige julgesti harjutustunnil või saatke mulle e-mail

5. praktikum - andmeaita andmete laadimine, ETL

Preparation of ETL video

Tänases tunnis vaatleme, kuidas andmed liiguvad operatiivsüsteemidest andmeaita. Tutvume Extract, Transform & Load vahendiga MSSQL Server Integration Services ning õpime koostama lihtsat andmete ülekande paketti.

Tunni materjalid on failis: IDU0010_H05.pdf ,  failist lookuptables.zip leiate harjutuste tegemiseks vajalikud lähteandmed.

6. praktikum - OLAP andmebaasi koostamine, kuupide loomine

Tunnis õpime, kuidas saavad andmeaida tabelitest paidlikku ad-hoc aruandlust ja analüütikat toetav OLAP andmebaas. Vahendina kasutame Microsoft SQL Server Analysis Services: valmistame kolmest dimensioonist ja ühest kuubist koosneva andmebaasi, mis võimaldab lihtsat müügiaruandlust.

Tunni materjalid on failis: IDU0010_H06.pdf.

7. praktikum - PowePivot Excel 2013

PowerPivotVideo

Tunnis õpime, kuidas saavad andmeaida tabelitest luua paidlikku ad-hoc aruandlust ja analüütikat kasutades PowerPivot ja PowerView. Vahendina kasutame Microsoft Excel 2013: valmistame kolmest dimensioonist ja ühest faktis koosneva kuubi, mis võimaldab lihtsat müügiaruandlust.

Tunni materjalid on failis: IDU0010_H07.pdf.

Näidis Materjal: https://www.dropbox.com/sh/ifjox8826bum2sl/r4z5eiG-lI

8. praktikum - töölaua koostamine

Tunnis vaatame lihtsate näidete põhjal, misasi on juhtimistöölaud (dashboard) ning proovime luua töölaua prototüübi Excelis.

Materjalid leiate failist: IDU0010_H08.pdf.

Failis HT09_Exceli_toolaua_naidis.zip on väike Excelis koostatud töölaud, mis põhineb kolmel-neljal müügivaldkonna kohta käival risttabelil. Excelipõhise lahenduse puuduseks on see, et ühe tabeli parameetrite muutmine (nt. aasta CY2003 -> CY2002) ei uuenda teisi tabeleid. Eeliseks on aga kiire prototüüpimine, kus lõppkasutajale saab üsna kiiresti koostada reaalsetest andmetest täiesti funktsionaalse töölaua.

Andmete värskendamiseks avage Exceli tabel ning menüüst Data käivitage Refresh All.

9. praktikum - mitmedimensionaalne päringukeel MDX

 Tunnis õpime, kuidas kasutada mitmedimensionaalne päringukeel. MDX on OLAP-andmebaasidele mõeldud päringukeel, mille elemendid meenutavad SQL-keelt.Materjalid leiate failist: IDU0010_H09.pdf.

10. praktikum - Open ERP CRM moodul

Tunnis õpime, kuidas kasutada Open ERP CRM mooduli. Materjalid leiate failist: IDU0010_H10.pdf.

11. praktikum - NAV2009 sissejuhatus

Järgmiste harjutustundide (11.-14. õ/n) teemaks on ERP süsteemiga tutvumine Microsoft Dynamics NAV 2009 näitel. Praktikumides on fookuses müügi- ja sisseostuga seotud protsessid, ladustamine (kauba vastuvõtt, väljastamine, muud laoprotsessid) ning tootmine. Alustuseks tutvume NAV baasfunktsionaalsusega (mis on väga sarnane ka teiste ERP-süsteemidega) - mis on erinevate moodulite funktsionaalus eraldiseisvalt.

Tunni teemad: IDU0010_H11_NAV_Sissejuhatus_.pdf.

SCOR (Supply Chain Operations Reference Model) on metoodika, mis aitab ettevõtetel tarneahelaga seotud protsesse diagnoosida, mõõda suutlikkust ning muuta protsessid oluliselt efektiivsemaks. Käesolevas aines kasutame SCOR10 referentsmaterjalina, millega võrdleme AX protsesse, üritame leida sarnasusi ja lahknevusi, et saadud teadmised ei jääks ühe konkreetse ERP toote spetsiifilisteks. Lae alla: SCOR10.pdf

12. praktikum - NAV laoseis ja selle planeerimine

Tunni teemaks on anda ülevaade, kuidas tekib kauba laoseis ning kuidas automatiseerida sisseostmist. Tutvume Koondplaneerimise (Master Planning) mooduliga, mis sisaldab endas vajadusepõhise kaubavarude täiendamise loogikat.

Neljanda tunni teemad ja juhend: IDU0010_H12_NAV_laoseis_planeerimine.pdf

13. praktikum - NAV tootmine (Tootmiskomplekt)

Vaatleme, mis on ERP süsteemi mõistes tootmine: kuidas defineeritakse valmistooteid ja selle komponente, kuidas toimub toote "valmistamine" alates müügiprotsessist ning millised on NAV tootmisprotsessi etapid.

Harjutustunni teemad ja juhend: IDU0010_H13_NAV_Tootmine(BOM).pdf

14. praktikum - NAV tootmine (Maršruut)

Vaatleme, mis on ERP süsteemi mõistes tootmine: kuidas lisada valmistootele  tootmise operatsioonid, kuidas toimub toote omahinna arvutus (materjalikulu+ ressursikulu).

Harjutustunni teemad ja juhend: IDU0010_H14_NAV_Tootmine(Routing).pdf

15.-16. praktikumid - kodutööde esitamine 

Kodutöö materjalid - dimensionaalse andmemudeli koostamine

Juhend: JuhendsSrveriKasutamiseks.docx

Tutorial SQL Server 2012 Tutorials - Multidimensional Modeling.pdf

Lahendused: AnalysisServicesTutorialsQLServer2012.zip

Kodutöö materjalid  - Openerp ülesanded

Juurdepääs http://193.40.244.76:8069/

Materjalid: FinancialAnalysis.docx

HowtokeeptrackofyourInvoicing.docx

ManageyourWarehouseandGetyourManufacturingdone.docx

openerp-crm-sales-management-book-complete.pdf