Kursuse tutvustus

IDU0010 – Andmeaidad, ERP- ja CRM-süsteemid – sügis 2018

Veebilehekülg:  http://cloud.ld.ttu.ee/idu0010

Õppejõud:

Kava

Harjutustundide teemad

 • Andmeaida loomine Microsoft SQL Analysis Services keskkonnas.
  • Operatiiv- (OLTP) ja analüütika (OLAP) andmebaasid, andmete teisendus ja denormaliseerimine, andmelao meta-andmete kiht (data source view).
  • Mitmedimensionaalse modelleerimise algtõed: dimensioonid ja kuubid, mõõdikud ja tuletatud väärtused.
  • Mitmedimensionaalse päringukeele (MDX) lühitutvustus.
  • Töölaua (dashboard) koostamine, näidikute valimine.
 • ERP süsteemide tutvustus
  • Open ERP  tutvustus: moodulid, põhiobjektid.
  • Juhtumianalüüsid, protsesside realiseerimine.
  • Külalislektorilt: Microsoft Dynamics NAV lühitutvustus.
  • Juurutsmetoodika Microsoft SureStep tutvustus.
 • Microsoft CRM lühitutvustus 

Teadmiste kontroll

Teadmiste kontroll koosneb kolmest osast. Aines hinde saamiseks tuleb esitada kõik kolm komponenti. PS: Palun kasutage Sign Out funktsiooni kui lõpetasite oma tööd Remote Desktop serveril, siis teised saavad ka kodutööd tehtud.

P1: ERP/CRM/DM juurutusprojekti analüüs (40 punkti)

 Tähtaeg:  (05.10.2018)

 Ettevõtte kirjeldus ja ärimudel, üldised eesmärgid (visioon, missioon).

 • Põhiprotsesside kirjeldused, protsesside diagrammid, töökorraldus organisatsioonis.
 • Andmevaade: põhiobjektide loetelu ja lühikirjeldus, tehing-tüüpi objektid (e. transaktsioonid).
 • Kitsaskohad olemasolevas protsessis, võimalikud lahendused.
 • Lahenduseks pakutud süsteemi kirjeldus, kuidas probleeme plaanite lahendada.
 • Valitud süsteem detailsem kirjeldus: moodulid, põhiandmed, seos protsessidega.
 • Tulemuste mõõtmine: projekti tasuvusanalüüs (ROI), mõõdikute defineerimine, eesmärgid ja nende kontroll.
 • Projektiplaan, töökorraldus ja vastutus,  kvaliteedi ja riskide juhtimine.
 • Soovi korral võib skoopi kitsendada – ei pea käsitlema tervet ettevõtet hõlmavat protsessi, vaid võib valida ka mõne kitsama-spetsiifilisema osa. Nt. dokumendihaldus, hoonete haldussüsteem (Building Management System), GIS (geoinfosüsteem) rakendus, mõnda tootmisprotsessi juhtiv tarkvara vm.
 • Hindamiskriteeriumid projektile  Kirjalik ERP/CRM/DM juurutusprojekt, kus üliõpilane kasutab loengute käigus omandatud teadmisi, mõisteid ja terminoloogiat.    
 • Projekti osad ja osakaalud
  • Ettevõtte kirjeldus ja ärimudel, üldised eesmärgid (visioon, missioon) - 3.
  • Põhiprotsesside kirjeldused, protsesside diagrammid, töökorraldus organisatsioonis - 5.
  • Andmevaade: põhiobjektide loetelu ja lühikirjeldus, tehing-tüüpi objektid (e. transaktsioonid) - 2.
  • Kitsaskohad olemasolevas protsessis, võimalikud lahendused- 2.
  • Lahenduseks pakutud süsteemi kirjeldus, kuidas probleeme plaanite lahendada - 3.
  • Valitud süsteem detailsem kirjeldus: moodulid, põhiandmed, seos protsessidega - 3.
  • Tulemuste mõõtmine: projekti tasuvusanalüüs (ROI), mõõdikute defineerimine, eesmärgid ja nende kontroll - 2.
  • Projektiplaan, töökorraldus ja vastutus,  kvaliteedi ja riskide juhtimine - 20            

           
 • Osade hindamisel kasutatakse järgmiseid kriteeriume:
  • „0“ – osa puudub
  • „20%“- Osa on kesiselt iseloomustatud, valitud parameetrid ei sobi ettevõtte andmetega. Ei ole leitud sobivat lahendust ja puuduvad järeldused. Ei tunne mõisteid.
  • „40%“- Osa on minimaalselt kirjeldatud, osa valitud parameetritest ei sobi ettevõtte andmetega. Ülesanne on lahendatud osaliselt, kuid ei ole jõutud soovitud lahenduseni ja järeldusteni. Eksib osade mõistetega.
  • „60%“- Osa on osaliselt kirjeldatud ja valitud parameetrid sobivad ettevõtte andmetega. Ülesanne on lahendatud, kuid puudu on järeldused. Mõisted omandatud.
  • „80%“- Osa on kirjeldatud kogu õpitud materjali ulatuses ja valitud parameetrid sobivad ettevõtte andmetega. Ülesanne on lahendatud ja järeldused kirjutatud. Mõisted omandatud.
  • „100%“- Osa on kirjeldatud kogu õpitud materjali ulatuses ja valitud parameetrid sobivad ettevõtte andmetega. Oma valik on põhjendatud ja originaalne. Ülesanne on lahendatud ja järeldused kirjutatud. Lisatud on omapoolseid kommentaare, mis näitavad üliõpilase lisateadmisi.  Mõisted omandatud.

  P1 kodutöö näide

P2: Andmeaida praktiline koostamine (30 punkti)

Tähtaeg:  (2.11.2018)

Ülesande spetsifikatsiooni leiab siit: IDU0010_KY2.pdf

 Videojuhendi siin https://echo360.org.uk/lesson/bfc71877-cc23-4d65-99c1-1ba720bfff6b/classroom?focus=Video#sortDirection=desc 

P2 kodutöö näide

P3: ERP süsteemis mõne tootmise, ostu- ja müügiprotsessi realiseerimine (30 punkti)

Tähtaeg:  (07.12.2018)

 • Tähtaeg:   Dokumentatsioon esitada e-mailiga.
 • Valida (vabal valikul) toode, mille valmistamist oskate kirjeldada.
  • Toode peaks koosnema vähemalt 4 komponendist (soovitavalt max. 6-10), mis tuleb ettevõttel sisse osta
  • Näide: aiatool, kirjutuslaud, väike grill, arvutikomplekt, kommipakid jõuludeks, koolialguse ranits 1. klassi minejatele.
  • Toote valmistamine peaks koosnema vähemalt 2 operatsioonist, mis on realiseeritud vähemalt 2 töökeskusel.
  • Toode peaks olema võimalikult realistlik, huumoripunktidele kandideerimiseks peab tulemus olema ka õppejõule naljakas :).
  • Näited operatsioonidest: komponendi mõõtulõikamine (nt. saagimine, lõikamine), kahe komponendi ühendamine (kinnitamine kruvide, liimi vm. kinnitusvahendiga, veinipudeli ja kommikarbi "kokkusidumine" jne), kahe komponendi pakkimine ühte konteinerisse (nt. karp, kilepakend), kvaliteedikontroll (visuaalne ülevaatus) vm.
 • Andmete kirjeldamine:
  • ERP-s tuleb kirjeldada (kaupadena) lõpptoodang, selle komponendid ning valmistamise "retsept" (BOM).
  • Operatsioone ja töökeskusi ERP-s defineerima ei pea, küll aga tuleb need toote kavandamise osas läbi mõelda.
  • Defineerida (realistlike nimedega) ettevõtte koostööpartnerid: hankijad, kellelt komponendid ostetakse, paar-kolm klienti, kellele valmistoodangut müüa.
  • Seadistada automaatne varude täiendamine ning tootmistellimuste loomine.
 • Protsessi simuleerimine:
  • Luua simulatsioonieelne komponentide laoseis, kus komponentidel on erinev laovaru. Laoseis kavandada selline, et esimene vastuvõetav müügitellimus on täidetav koheselt, teise müügitellimuse täitmiseks tuleb komponente hankijatelt juurde osta.
  • Luua müügipakkumine/müügitellimus, kus klient soovib kaupa osta. Tellimuse vastuvõtmise tulemusena peaks käivituma tootmine
  • Simuleerida tootmist: käivitada tootmistellimus ning sisestada toodetud kogused.
  • Kui komponente ei ole laos piisavalt, peaksid tekkima ERP-s ostutellimused, mis tuleb täita.
  • Simulatsiooni lõpptulemuseks peab olema müügiarve, mis näitab, et klient on tellitud kauba saanud. Tegevuste tulemusena ei tohi toodangu ega komponentide laoseis olla negatiivne, tudeng peab olema valmis "näppude peal arvutades" näitama, kuidas tekkis laoseis või üks komponent moondus lõpptoodanguks.
 • Ülesande dokumentatsioon:
  • Vormistada tekstidokumendina (Word, OO Writer vm).
  • Dokumentatsioon peab sisaldama: toote ja tema komponentide tekstiline kirjeldus, et lugeja saaks aimu, kuidas toode valmib.
  • Kindlasti tuleb näidata ERP-s loodud kaupade/BOMide/töökeskuste/hankijate/klientide koodid.
  • Dokumentatsioonis kirjeldada laoseis enne protsessi simuleerimist ning simuleerimisel loodud tehingud (tellimuse/arve number, kogus, millised tegevused tehti).
  • Tootmistellimuste simuleerimisel selgitada, mida tähendab "reatöötaja" jaoks tootmistellimus - millist (füüsilist) tegevust peab ta hakkama tegema, kui tootmistellimust alustatakse ning milliste füüsiliste tegevuste kohta tuleb sisestada tagasiside (lõpetasin, tegin N tundi vm).
  • ERP süsteemis on lihtsa tootmise juurde käivaid tegevusi palju. Seetõttu tuleb dokumentatsioonis tuleb välja tuua, milliste rollidega inimesed peaksid neid tegevusi läbi viima. Defineerida rollid (nt. tellimuste vastuvõtja/operaator, pakkija, raamatupidaja vm.) ning leidke igale ERP süsteemi tegevusele täitja/vastutaja.
  • Kirjeldada, kuidas hiljem leida kokkuvõtteid tehtud töö kohta, kui sooviksime töötajatele palka ka maksta (millised näidikud on olulised, milliste operatsioonide kestvust on mõtet mõõta, kuhu see sisestada).
  • Ülesande ettenäitamiseks lisada väike juhend, kuidas simulatsiooni saaks korrata: millised kaubad tuleks mis koguses eelnevalt lattu osta, et ülesanne "algseisu" viia.
 • Ülesande lahendus koosnebki ERP-s tehtud seadistustest + dokumentatsioonist. Dokumentatsioon peab olema piisav, et protsess läbi mängida. Nt. annab õppejõud mõne kirjeldatud rollidest (nt. ostuosakonna töötaja) kaastudengile, kes peab suutma seletada, milliseid tegevusi ta ERP-s tegema peaks.
P3 kodutöö näideKirjandus

TTÜ raamatukogus:

 • ERP:  making it happen: the implementer’s guide to success with enterprise resource planning. Thomas Wallace. Wiley, New York, 2001.
 • The data warehouse toolkit : the complete guide to dimensional modeling, 2nd edition. Ralph Kimball, Margy Ross. Wiley, New York, 2002.